Home / About the Congress / Media Kit

MEDIA KIT

LOGO & ICON

WFNS 2023 Logo – colour

WFNS 2023 Logo – black & white

WFNS 2023 Logo – grey

WFNS 2023 Logo – transparent colour

WFNS 2023 Logo – transparent grey

WFNS 2023 Icon

SAVE THE DATE

WFNS 2023 Save the Date – simple

WFNS 2023 Save the Date – single-sided

WFNS 2023 Save the Date – double-sided

EMAIL BANNER

WFNS 2023 Email Banner

PROMOTION

WFNS 2023 Congress Video